Regulamin

§ I postanowienia ogólne
1.1 Sklep internetowy pod adresem www.cfstore.com.pl jest prowadzony przez firmę F.U.H Irex Ireneusz Szymański ul. Reszelska 15 04-537 Warszawa REGON 002027569, NIP 1130023460 adres poczty elektronicznej info@cfstore.com.pl numer rachunku bankowego Millenium Bank 94 1160 2202 0000 0002 5634 3437
1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.
1.3 Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO www.cfstore.com.pl
1.4 Definicje
1.4.1 SKLEP INTERNETOWY- sklep internetowy Usługodawcy pod adresem www.cfstore.com.pl
1.4.2 KLIENT-
(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach określonych w przepisach prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
(2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
1.4.3 DZIEŃ ROBOCZY- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.4 KONSUMENT- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodowa.
1.4.5 REGULAMIN- niniejszy regulamin sklepu internetowego www.cfstore.com.pl
1.4.6 TOWAR- rzecz ruchoma obejmująca obuwie oraz inny asortyment oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
1.4.7 Sprzedawca i Usługodawca F.U.H Irex Ireneusz ul. Reszelska 15 04-537 Warszawa Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem REGON 002027569, NIP 1130023460
1.4.8 ADRES DO KORESPONDENCJI F.U.H Irex Ireneusz ul. Reszelska 15 04-537 Warszawa
1.4.9 NEWSLETTER - usługa świadczona przez sprzedawcę dla klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego konkursach, promocjach i akcjach marketingowych.
1.4.10 FORMULARZ REJESTRACJI- formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.
1.4.11 FORMULARZ ZAMÓWIENIA- usługa elektroniczna, formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Towarów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym dostawy i płatności.
1.4.12 KONTO- Usługa elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Sprzedawcę oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie Internetowym oznaczone indywidualna nazwą (login) i zabezpieczone hasłem.
1.4.13 UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży Towaru zawierana miedzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego .
1.4.14 Rezerwacja Produktu – złożenia zamówienia poprzez Sklep Internetowy z opcją odbioru osobistego. Złożenie zamówienia Produktu w tym przypadku oznacza wyłącznie jego rezerwacje, celem prawidłowego zawarcia umowy i dokonania odbioru produktu w Salonie Sprzedażowym. Rezerwacja Produktu zachodzi wyłącznie poprzez wcześniej dobrowolnie wybraną przez Klienta formę odbioru osobistego produktu. Rezerwacją nie jest ofertą zawarcia umowy w rozumieniu KC. Dokonanie Rezerwacji Produktu nie jest zawarciem umowy sprzedaży na odległość, o której mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
1.5 Umowy w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.
1.6 Wszystkie dostępne Towary udostępnione w Sklepie internetowym są nowe wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
1.7 Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego świadczy na rzecz Klienta drogą elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz.1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.
1.8 Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są uzależnione od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności.
1.9 Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
1.10 Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8.
1.11 Do korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
1.12 Sprzedający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich do danych Konta Kupującego. Kupujący w każdej chwili ma możliwość wglądu, zmiany danych, aktualizacji, poprawienia oraz usuwania danych Konta w Sklepie internetowym.
1.13 Sprzedający za zgodą Klienta w celu umożliwenia zawarcia umowy przesyła informacje handlowe, oferty promocyjne, informacje dot. konkursów itp w formie usługi NEWSLETTER. § 2. Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja.
2.1 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2.2 W celu złożenia zamówienia przez Klienta należy wypełnić Formularz Rejestracji w celu zarejestrowania Konta klikając przycisk prześlij, a następnie potwierdzenia chęci rejestracji przez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej.
2.3 Możliwość zakupu Towaru bez konieczności utworzenia Konta jest możliwa przez wypełnienie Formularzu Zamówienia.
2.4 Zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest możliwe wyłącznie przez stronę www.cfstore.com.pl.
2.5 Klienta przez złożenie zamówienia zobowiązuje się do: dodania do koszyka produktu;
a) wyboru rodzaju dostawy
b) wybrać sposób płatności
c) potwierdzić kwotę do zapłaty poprzez przejście do następnego kroku zgodnie ze ścieżką zakupu,
d) wpisać dane zamawiającego oraz adres dostawy,
e) wpisać dane kontaktowe wraz z obowiązkowym numerem telefonu do kontaktu z kurierem, jeżeli podczas uzupełniania swoich danych klienta poda nazwe firmy oraz nr NIP – do zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT,
f) kliknąć przycisk „Zamów i zapłać”,
g) w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
2.6 Złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym, przy wyczerpaniu wyżej opisanych w §2 czynności oznacza złożenie Firmie Casual Firm Store oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
2.7 Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy.
2.8 Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Firmy Casual Firm Store o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej w §2.5 pkt.1-3 niniejszego Regulaminu.
2.9 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu.
2.10 Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na Koncie Sprzedającego, a zamówienie płatne za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy.
2.11 Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty w całości lub części wartości zamówienia.
2.12 W wyjątkowych sytuacjach gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.
2.13 Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie – nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu zaksięgowania wpłaty. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin.
2.14 Jeżeli Klientem jest Konsument sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać Klientowi Towar, nie później niż 30 dni od zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sprzedawcy Klient może wyznaczyć dodatkowy termin, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy.
2.15 Klient może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu jeżeli Sprzedawca oświadczy, że świadczenia tego nie spełni.
§ 3. Formy płatności i wysyłka
3.1 Płatność
3.1.1 przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych sprzedawcy
3.1.2 za pobraniem- przy odbiorze wysłanych produktów
3.1.3 system płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444;
3.1.4 W przypadku wysyłki za granicę do krajów UE płatność tylko przelewem na konto bankowe lub za pomocą systemu PayU.
3.2 Wysyłka
3.2.1 Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich uzależnione od sposobu płatności, wymiarów i wagi przesyłki.
3.2.2 Klienta w trakcie wypełniania formularzu zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu akceptując koszt wysyłki w momencie złożenia Zamówienia.
3.2.3 Koszt dostawy pokrywa Klient, chyba ze z opis oferty stanowi inaczej.
3.2.4 Zakupione Towary dostarczane są w zależności od sposobu płatności:
a) przesyłki pobraniowe - za pomocą Poczty Polskiej lub paczkomatów InPost
b) przesyłki płatne przelewem lub systemem płatności online PayU - za pomocą firmy kurierskiej DHL lub paczkomatów InPost
§ 4. Wymiana towaru
4.1. Wszystkie zakupione w Sklepie Internetowym Towary, na życzenie Klienta podlegają wymianie na inny, w terminie 30 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być wymieniony.
4.2. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Konsument korzystający z takiej opcji, wynosi 15 zł i jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej wysyłki Towaru.
4.3. Klient może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.
4.4. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, Casual Firm Store dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Casual Firm Store zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.
4.5. Czas realizacji wymiany wynosi od 2-7 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez Casual Firm Store.
§ 5. Prawo do odstąpienia od umowy
5.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektroniczne info@cfstore.pl
b) przez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy (KLIK -wzór formularza) i przesłanie na adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: Casual Firm Store ul. Jugosłowiańska 15 lok U8, 03-984 Warszawa
5.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
5.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5.5 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar pod adres Casual Firm Store ul. Jugosłowiańska 15 lok U8, 03-984 Warszawa
5.6 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym)
5.7 Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub potwierdzenia wysyłki Towaru przez Klienta.
5.8 Koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient
5.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru
5.10 Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych "za pobraniem"
§ 6. Rękojmia, reklamacja i gwarancja
6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2 Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej, Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów
6.3 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad w stanie nieuszkodzony. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.
6.4 Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli Klient wiedział o o wadzie Towaru w chwili zawarcia umowy.
6.5 Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną przez okres 2 lat od wydania Towaru.
6.6 Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową.
6.7 Klient jest zobowiązany zgłosić niezgodność z umową w ciągu 2 miesięcy od chwili, w której ją zauważył.
6.8 Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności z umową.
6.9 Reklamację można składać za pomocą formularza reklamacji (KLIK -wzór formularza) przesyłając go na adres email info@cfstore.com.pl
6.10 Klient wysyłając reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisma, zawierającego co najmniej następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania albo adres e-mail, datę nabycia Towaru, opisaną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
6.11 Klient wysyłając reklamowany Towar jest zobowiązany dołączyć potwierdzenie zakupu.
6.12 Sprzedawca powiadomi Klienta o decyzji w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji w sposób wybrany przez Klienta.
6.13 Klient jest zobowiązany stosować zasady pielęgnacji i użytkowania dołączone do Towaru.
6.14 Uszkodzenia mechaniczne, zużycie w skutek normalnego użytkowania, a także nieprawidłowe zabiegi konserwacyjne Towaru lub ich brak nie stanowią podstawy do uznania reklamacji. 6.15 Jeżeli naprawa bądź wymiana Towaru jest niemożliwa Klient może domagać się obniżenia ceny Towaru lub zwrotu pieniędzy. 6.16 Regulacje dotyczące rękojmi za wady oraz gwarancji jakości z przedsiębiorcami stosuje się wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.
6.17 Sprzedawca informuje, że w przypadku Towaru objętego gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązku gwaranta są określone w Karcie Gwarancyjnej. Udzielona gwarancja jest dodatkowym uprawieniem i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6.18 W przypadku wątpliwości co do procedury reklamacyjnej Klient jest proszony o kontakt ze Sprzedawcą.
§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7.1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
7.2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Casual Firm Store umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a Casual Firm Store (patrz: http://www.ihrzeszow.ires.pl/)
7.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a Casual Firm Store, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów
§ 8. Zasady konserwacji obuwia

7.1 Przed pierwszym założeniem nowego obuwia należy zapoznać się z informacjami zawartymi na oryginalnym pudełku i metkach obuwia, gdzie podane są informacje o użytych w obuwiu materiałach oraz o sposobie ich konserwacji, zastosowanie się do nich pozwoli dłużej cieszyć się obuwiem.
Podstawowe zasady konserwacji butów:
zanieczyszczone buty najpierw czyścimy, dopiero po wyczyszczeniu pastujemy, obuwia nie wolno czyścić rozpuszczalnikami, ponieważ niszczą one wierzchnią warstwę skór naturalnych i materiałów skóropodobnych, do mycia używać miękkiej tkaniny lub gąbki zwilżonej w ciepłej wodzie, oczyścić powierzchnię buta, nie mocząc go całego, zamoczonego obuwia nie wolno suszyć w pobliżu źródeł ciepła (pieców, grzejników), obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej; buty należy usztywnić od środka materiałem pochłaniającym wilgoć, np. gazetami, obuwie należy zmieniać i wietrzyć, dbałość o wnętrze obuwia należy do Kupującego (utrzymanie czystości, wymiana wyściółek, dobór skarpet lub rajstop do koloru wnętrza obuwia, gdyż ciemne obuwie może zafarbować jasne skarpety), zawsze należy dokładnie sznurować swoje obuwie; źle zawiązane obuwie może ulegać deformacjom; skóra jest materiałem, który przyzwyczaja się do kształtu stopy, a niewłaściwe wiązanie sznurowadeł może powodować jej odkształcenia, a nawet pękanie, niedopuszczalne jest pranie obuwia w pralce.

7.2 Konserwacja obuwia tekstylnego: łatwość czyszczenia obuwia tekstylnego w dużym stopniu zależy od zastosowanych surowców i rodzaju powierzchni materiałów włókienniczych, materiały gładkie brudzą się mniej niż szorstkie i drapane; najłatwiej brud usuwa się z materiałów wykonanych z włókien syntetycznych, obuwie tekstylne należy czyścić przy użyciu gąbki, zamoczonej w roztworze wodnym łagodnych środków piorących, w umiarkowanej temperaturze, należy unikać mocnego moczenia obuwia, które może być przyczyną jego rozklejenia, jak również delaminacji materiałów połączonych w układ warstwowy, co w znacznym stopniu osłabia obuwie (wykruszenie pianki PU, wymycie kleju).
niedopuszczalne jest pranie obuwia w pralce,
obuwie należy suszyć w miejscu przewiewnym, z dala od źródeł ciepła.

7.3 Konserwacja obuwia skórzanego
konserwacja skóry naturalnej polega na ochronie jej przed szkodliwymi zmianami zachodzącymi w strukturze skóry, a szczególnie przed niszczącym działaniem potu na tłuszcze naturalne w niej zawarte, spośród znajdujących się na rynku środków konserwujących najkorzystniejsze są pasty zawierające woski, zwłaszcza pasty wodno - rozpuszczalnikowe, mające konsystencję bardziej mazistą od past rozpuszczalnikowych (kremy), dające się łatwiej rozprowadzić na obuwiu; tworzą one błony o doskonałym połysku, odporne na działanie wilgoci, dzięki czemu zabezpieczają obuwie skórzane przed działaniem wody, należy uważnie stosować pasty samopołyskowe, które często na skórach delikatnych, o słabo utrwalonym barwniku w powłoce mogą powodować odbarwienie i plamienie; stosowanie w codziennej konserwacji obuwia przez dłuższy czas past samopołyskowych powoduje tworzenie się grubej warstwy pasty na powierzchni skór; warstwa ta pęka i wykrusza się, dając wrażenie pękania i odpryskiwania wykończenia skóry, a często również ją uszkadza, do skór kolorowych zaleca się stosowanie past barwionych, dzięki czemu następuje wzmocnienie i ożywienie koloru, do nowych wykończeń skór o podwyższonej zawartości tłuszczu nie należy stosować past i środków zawierających terpentynę i benzynę, które mogą powodować zmianę koloru i wyglądu skóry, również obuwia ze skór welurowych i nubukowych nie można pastować, natomiast należy je czyścić specjalnie do tego przeznaczoną szczotką (dostępną w sklepach obuwniczych) lub zmoczoną, mocno wyciśniętą tkaniną; skóry olejowane (pull-up) i welurowe należy odświeżać środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do tego rodzaju skór, niedopuszczalne jest pranie obuwia w pralce.
7.4 Konserwacja z materiałów skóropodobnych
obuwie z wierzchami z materiałów skóropodobnych również należy konserwować, konserwacja obuwia z materiałów skóropodobnych zabezpiecza przed wypłukiwaniem plastyfikatorów z warstwy wierzchniej (licowej) sztucznej skóry; w celu odświeżenia wierzchu wystarczy zwykłe przetarcie cholewki suchą bądź zwilżoną miękką tkaniną; powinny to być pasty emulsyjne na bazie wodnej, skomponowane bez udziału wosków i rozpuszczalników, które posiadają korzystne działanie nawilżające i antyelektrostatyczne, do zmywania powierzchni obuwia z materiałów skóropodobnych nie wolno stosować agresywnych rozpuszczalników typu aceton, octan butylenu, octan etylu lub benzyna, gdyż powodują one uszkodzenia powłoki, natomiast obuwie ze sztucznych skór welurowych należy czyścić tylko zwilżoną gąbką; następnie pozostawić do wyschnięcia, niedopuszczalne jest pranie obuwia w pralce. Powyższe informacje pochodzą z Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego.
7.5 Użytkowanie i konserwacja odzieży. Prać zgodnie z informacjami umieszczonymi na metkach
§ 9. Postanowienia końcowe
8.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
8.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);
b) dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.);
c) dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); d) inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.